Tourists buying Russian uniforms in Prague, Czechoslovakia 1991